Vlada FBiH obustavlja konkurse u javnim institucijama

Posted by

Vlada Federacije BiH donijela je zaključak u vezi sa obustavom konkursnih procedura. Federalna ministarstva koja vrše ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, zadužen su da u roku od 15 dana, Vladi dostave informaciju o mandatima i statusu članova uprave i nadzornih odbora.

Federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, a naročito Agencija za državnu službu FBiH, zaduženi su da odmah obustave sve započete konkursne procedure za prijem i postavljenje državnih službenika, kao i namještenika, uz izuzetak koji na prijedlog resornog federalnog ministafstva odobri Vlada Federacije BiH.

Usvojenim zaključkom pozvani su članovi uprava i nadzornih odbora privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlaštenja organa Federacije BiH da se stave na raspolaganje razvojnim politikama Vlade FBiH i federalnim ministarstvima koja će je provoditi, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Resorna federalna ministarstva zadužena su da Vladi dostave prijedloge akata za poništenje raspisanih javnih konkursa i raspisivanje ponovnih javnih konkursa. Također, zadužene su i sve ustanove, institucije, zavodi, agencije čiji je osnivač Federacija BiH i privredna društva sa učešćem državnog kapitala da odmah obustave započete raspisane javne konkurse i prijeme u radni odnos, uz izuzetak koji na prijedlog resornog federalnog ministafstva odobri Vlada Federacije BiH.

Također, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donesen je zaključak koji se odnosi na poništavanje pokrenutih konkursnih procedura za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora federalnih zavoda i ustanova iz resora ovog federalnog ministarstva. Njime se poništavaju sve pokrenute konkursne procedure vezane uz nominiranje i predlaganje kandidata za imenovanje na pozicije članova UO Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, imenovanje predsjednika i članova NO u federalnim ustanovama socijalne zaštite, imenovanje predsjednika i članova upravnih odbora u federalnim ustanovama socijalne zaštite. Poništenje se odnosni i na pokrenute konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i članova NO Federalnog zavoda PIO, te članova UO Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da u roku od osam dana od prijema ovog zaključka pripremi prijedloge akata potrebne za ponovno raspisivanje javnih oglasa.

Pored toga, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići zadužen je da poništi započetu konkursnu proceduru za izbor i imenovanje direktora ovog zavoda. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *