Ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove važni za zavode i građane

Posted by

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo je inicijativu za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva.

Ova inicijativa zajednički je podnesena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja RS i Zavoda zdravstvenog osiguranja Distrikta Brčko BiH.

Cilj inicijative je smanjenje ili ukidanje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva te usmjeravanje sredstava od poreza (PDV-a) na račune zavoda zdravstvenih osiguranja. Ova mjera ima za svrhu financiranje zdravstvene zaštite osiguranih osoba.

Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Vlatka Martinović, zahvalila je naglasila važnost prihvaćanja inicijative za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite građana.

Ova inicijativa pridružuje se većem naporu da se olakša pristup lijekovima i medicinskim sredstvima, a ukidanje ili smanjenje PDV-a moglo bi značajno rasteretiti zavode zdravstvenih osiguranja, kao i građane Bosne i Hercegovine.