Iza mega energetskog projekta stoji biznismen koji je dobro znan u Sarajevu

Posted by

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) usvojila je informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana “Lena 1” i “Lena 2” kompanije Solar Lena d.o.o. Grude. Ove elektrane, čija će ukupna instalirana snaga biti 150 MW, planiraju se graditi u Mostaru.

Kompaniju Solar Lena d.o.o. Grude vodi Ljiljanko Palac, poznati hercegovački biznismen. Palac, kao jedini vlasnik i direktor kompanije, već je poznat javnosti po svojim poslovnim podvizima, uključujući izgradnju zgrade Kumrovec na Čengić Vili 2008. godine. Planirane fotonaponske elektrane, Lena 1 i Lena 2, bit će instalirane na lokalitetima Miljkovići i Pologa, a planirana godišnja proizvodnja električne energije za svaku od njih je respektivno 101.731 MWh i 104.256 MWh.

Odobravanje ovih planova predstavlja važan korak ka diversifikaciji energetskog sektora Federacije BiH, s ciljem povećanja udjela obnovljivih izvora energije. Očekuje se da će razvoj fotonaponskih elektrana u Mostaru imati značajan utjecaj na lokalnu i regionalnu zajednicu. Pored ekonomske koristi koju će ostvariti Solar Lena d.o.o., očekuje se i smanjenje emisije CO₂ i drugih polutanata kao rezultat korištenja obnovljivih izvora energije.

Premijer Federacije BiH zadužen je da informacije o ovim planovima uputi Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje. U skladu s tim, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moći će pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijumu, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja.

Odobravanje planova za fotonaponske elektrane Lena 1 i Lena 2 predstavlja važan korak ka modernizaciji i održivosti energetskog sektora Federacije Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će ove elektrane pružiti značajne ekonomske koristi, doprinoseći istovremeno smanjenju emisije štetnih plinova i poboljšanju kvaliteta života.