Procedure u BiH: Ni lična karta se ne može izvaditi kao nekada

Posted by

U cilju obnove lične karte, građani Bosne i Hercegovine suočeni su s dodatnim zahtjevima koji obuhvataju potvrdu o vlasništvu ili suvlasništvu nekretnine.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje ili obnovu lične karte je 60 dana nakon navršenih 18 godina života. Građani koji su se nedavno suočili s ovim postupkom iznijeli su zabrinutosti oko zahtjeva za dodatnim dokumentima.

Prema informacijama s web stranice MUP-a, građani koji žele obnoviti ličnu kartu trebaju podnijeti zahtjev, prethodnu ličnu kartu i dokaz o prebivalištu na adresi na kojoj su prijavljeni. Za prebivalište, potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu, suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje. Alternativno, građani mogu priložiti ovjeren ugovor o zakupu ili podstanarskom odnosu, uz dokaz o vlasništvu, suvlasništvu ili posjedu stanodavca.

Ukoliko građani nemaju ovakav dokaz, mogu dostaviti ovjerenu izjavu stanodavca koja potvrđuje ispunjenje navedenih uvjeta i daje pristanak za prijavu prebivališta. Ukoliko navedene opcije nisu moguće, građani mogu dostaviti obavijest o nepromijenjenom prebivalištu, koja se može dobiti na šalterima MUP-a.

Navedena procedura, iako dodatni korak u procesu, ima za cilj precizno utvrđivanje mjesta prebivališta građana. Važno je napomenuti da uposlenici imaju mogućnost uvida u elektronsku evidenciju zemljišnih knjiga, te će građani biti oslobođeni prilaženja fizičke kopije ukoliko je izvadak uredan.

Nakon završetka ovog dijela postupka, građani trebaju dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavanje lične karte u iznosu od 18,00 KM, zajedno s originalnom prve stranice uplatnice. Rok za izdavanje lične karte je 15 dana.

Proces obnove lične karte, iako ponekad složen, ima za cilj osigurati ažurne podatke o prebivalištu građana, što je od izuzetne važnosti za održavanje točnih evidencija.